Wetgeving

Op het gebied van valbeveiliging daken gelden er belangrijke regels en wetten. Het veilig kunnen werken op schuine daken is niet alleen van levensbelang maar ook verplicht. Onder andere gebouweigenaren of aannemers dienen maatregelen te treffen om valgevaar te voorkomen wanneer zij mensen op het dak laten werken. Hieronder vindt u een overzicht van vragen die inzicht geven in de wetgeving omtrent valbeveiliging. Ook leest u meer over valbeveiliging dak en het bouwbesluit.
1Waarom moet ik valbeveiliging toepassen?
Wanneer u iemand op hoogte laat werken, moet diegene volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit veilig kunnen werken. U dient daarom maatregelen te treffen om valgevaar te voorkomen. Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar is hierbij van toepassing.

Daarnaast moet een gebouw veilig te onderhouden zijn volgens het bouwbesluit. Artikel 6.52 en Artikel 6.53 uit Afdeling 6.12. Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw uit het bouwbesluit zijn hierop van toepassing.
2Waar moet valbeveiliging aan voldoen?
De lijnen en valbeveiliging harnassen (losse elementen) moeten voldoen aan persoonlijke beschermingmiddelen wetgeving. Daarnaast zijn de rails en ankerpunten bouwproducten, want deze onderdelen zitten vast aan het gebouw. Voor bouwproducten geldt geen verplichte controle, maar Flesst heeft alle bouwproducten op vrijwillige basis laten controleren. De norm die is toegepast is EN 795:2012 en CEN/TS 16415. Daarmee voldoet Flesst aan deze Europese normen. Flesst kijkt ook naar het bevestigingen van de onderdelen. De bevestigingen voldoen tevens aan de Eurocode Sterkte Berekeningen
3Welke wetgeving is van toepassing op valbeveiliging voor gebouwen?
Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar. Dit artikel uit het arbeidsomstandighedenbesluit geeft aan dat u bij werkzaamheden waarbij valgevaar is, maatregelen moet treffen om valgevaar te voorkomen.

Artikel 7.23 c. Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen. Dit artikel uit het arbeidsomstandighedenbesluit betreft wetgeving over aangelijnd werken. Het geeft aan aan welke voorwaarden toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen moeten voldoen.

Artikel 7.4 a. Keuringen. Dit artikel gaat over het keuren van arbeidsmiddelen. Alles wat u meeneemt, waaronder de lijnen en het harnas, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Het onderhoud hiervan is geregeld in artikel 8.3.

Artikel 6.52 en Artikel 6.53 uit Afdeling 6.12 Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw uit het bouwbesluit. Hierin is opgenomen dat een gebouw veilig te onderhouden moet zijn. Als er voorzieningen nodig zijn, moeten die al in het ontwerp meegenomen zijn. Het is tevens een verplicht onderdeel binnen een vergunningaanvraag.

Bovengenoemde artikelen zijn de meest relevante artikelen met betrekking tot Flesst. Ze zijn van toepassing op werkgevers, werknemers, arbeidsrelaties, zzp’ers etc.

Voor voorbeelden uit de praktijk zie: Valbeveiliging juridische vraagstukken
4Moet valbeveiliging altijd met permanente voorzieningen?
Nee. Het kan ook met tijdelijke valbeveiliging, maar kijkend naar het bouwbesluit moet alles wel uitvoerbaar zijn. Tijdelijke voorzieningen zijn toegestaan mits het uitvoerbaar is. Zo heeft een tijdelijke voorziening een opstelruimte nodig en mag het niet het verkeer hinderen. Een opstelruimte die het verkeer hindert, is geen geschikte opstelruimte.
5Wat is collectieve valbeveiliging?
Collectieve valbeveiliging gaat volgens de arbeidsomstandighedenwet over hekwerk en steigers. Dit kunnen permanente maar ook tijdelijke voorzieningen zijn. De wet geeft aan dat collectieve voorzieningen altijd voorrang hebben. Op veel plekken zijn collectieve voorzieningen niet haalbaar, bijvoorbeeld omdat er geen geschikte opstelruimte is. De werkzaamheden kunnen daardoor niet (veilig) uitgevoerd worden. Met deze onderbouwing legt u uit waarom u kiest voor permanente valbeveiliging van Flesst.
6Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid op het dak?
Iedereen die betrokken is bij de bouw en het onderhouden van het gebouw is medeverantwoordelijk voor de dakveiligheid. Een architect moet de veiligheid op het dak meenemen in het ontwerp. Een aannemer moet zorgen dat wat hij bouwt ook veilig en onderhoudbaar is. Een gebouweigenaar heeft zorgplicht voor wat er in en om het gebouw gebeurt. Hij moet tevens controleren of de valbeveiliging op een schuin dak, indien die aanwezig is, correct is. Wanneer een dakdekker op het dak aan het werk is, is ook zijn werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid op het dak.
7Welke vormen van aangelijnd werken zijn met Flesst mogelijk?
Voor het werken op een schuin dak maakt Flesst gebruik van een positioneringssysteem. Dit is een lijn waar iemand aan hangt en waardoor hij op een schuin dak kan klimmen. Om te voorkomen dat iemand valt past Flesst tevens het val-stop-systeem toe. Deze lijn is pas nodig wanneer iemand daadwerkelijk valt of uitglijdt. Degene die onderhoud uitvoert op het dak is dus altijd aangelijnd aan twee lijnen. De valfactor is hierdoor 0%.
8Is een keuring wettelijk verplicht?
Ja, maar de wet schrijft niet voor hoe vaak dit verplicht is. In de basis moeten producten periodiek gekeurd worden vanwege veroudering of slijtage van onderdelen. Het Flesst valbeveiligingssysteem bestaat uit metaal. Uit de keuringen is gebleken dat het metaal kwalitatief zo sterk is dat het 20 jaar aantoonbaar corosievrij is. Daarom is er bij Flesst geen sprake van jaarlijkse keuringen. Bij het eerste gebruik van Flesst vindt er wel altijd een keuring plaats. Ook kan een herkeuring nodig zijn in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer een boom op het dak is gevallen.
9Welke opleiding heb je nodig om gebruik te maken van het Flesst-systeem?
Er is geen wettelijk bepaalde opleiding. De arbeidsomstandighedenwet vraagt wel dat de gebruiker deskundig is in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De gebruiker moet weten hoe het systeem werkt.

Een voorbeeld van een geschikte cursus is: Vlindar cursus veilig werken
10Zijn de installateurs van Flesst gecertificeerd?
Ja, de partijen die het Flesst-systeem instaleren zijn gecertificeerd Flesst-montagebedrijven.
11Valbeveiliging voldoet toch altijd aan de norm?
Nee, want de norm is niet verplicht. Daarom kan het voorkomen dat andere partijen een soortgelijk systeem (goedkoper) aanbieden, maar eigenlijk niet gekeurd zijn. Het is daarom erg belangrijk dat u altijd vraagt of een systeem gekeurd is. Flesst heeft het valbeveiligingssysteem vrijwillig laten keuren.Daarom weet u zeker dat het systeem 100% veilig en betrouwbaar is. Bekijk hier de certificaten van de keuringen.

Meer hierover kun je vinden op: Vlindar veilige valbeveiliging
12Waarom is er geen CE markering op valbeveiliging?
Valbeveiliging is geen persoonlijk beschermingsproduct. Flesst heeft onderdelen die aan het gebouw vastzitten (bouwproducten). Deze producten mogen geen CE markering hebben. Dat is bovendien verboden.

Meer informatie hierover is te vinden op: CE Keurmerk op valbeveiliging

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wetgeving met betrekking tot het Flesst valbeveilgingssysteem? Of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande punten? Flesst verwijst u graag door naar het onafhankelijke adviesbureau Vlindar. Vlindar is gespecialiseerd in veilig werken op hoogte.


Contact opnemen
Contact